Arqit drops plan to operate quantum encryption satellites - SpaceNews